12 Mar
12Mar

Ugunsdrošības noteikumu ievērošanas nodrošināšana ēkā ir būtisks instruments, lai ārkārtas gadījumā aizsargātu dzīvības, īpašumus un to materiālās vērtības. 

  • Ēkas īpašnieks ir atbildīgs par regulāru ugunsgrēka risku novērtēšanas pasākumu nodrošināšanu, kuros tiek atspoguļoti iespējamie ugunsgrēka apdraudējumi.  Šāda veida risku novērtēšanā jāņem vērā faktori kā -  ēkas projekts, noslogojums, ugunsdrošības sistēmas un to darba tehniskais stāvoklis, avārijas evakuācijas procedūras. Pamatojoties uz novērtējuma rezultātiem, svarīgi ir izstrādāt ugunsdrošības plānu un īstenot nepieciešamos pasākumus risku samazināšanai.
  • Ēkā ir jābūt uzstādītai un darba kārtībā uzturētai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai, kas brīdinās ēkas iemītniekus ugunsgrēka gadījumā. Ugunsdrošības sistēma regulāri jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tā darbojas pareizi. Lai nodrošinātu sistēmas apkopes un pārbaudi, būtiski iesaistīt speciālistu ugunsdrošības nozarē, kas palīdzēs uzturēt sistēmu kārtībā, atbilstoši noteikumiem un nekavējoties veiks to darbības defektu novēršanu.
  • Tādas Ugunsdrošības sistēmas kā, piemēram, sprinkleri, ugunsdzēsības aparāti, aerosola ugunsdzēsības sistēma, ugunsdzēsības sūkņu stacija un ugunsdrošas durvis/vārti, ir pareizi jāuztur, lai nodrošinātu to pareizu darbību ugunsgrēka gadījumā. Šo sistēmu regulāras pārbaudes un testēšana jāveic kvalificētiem speciālistiem.
  • Ēkā jāīsteno ugunsdrošības pasākumi, lai novērstu ugunsgrēka rašanos. Tas ietver pareizu ēkas telpu uzkopšanu un uzturēšanu, uzliesmojošu materiālu drošu uzglabāšanu, regulāras elektrisko iekārtu apkopes un pārbaudes.
  • Ēkas iemītniekiem tiek nodrošināta apmācība ugunsdrošībā. Īpašnieks ir atbildīgs par regulāru ēkas iemītnieku apmācību par rīcībām, kas jāveic ugunsgrēka gadījumā. Apmācības ugunsdrošībā ietver teorētisko daļu par vispārīgiem noteikumiem ēkas ugunsdrošībā un praktisko daļu - evakuācijas pasākumi, atbilstoši ēkas specifikai,  ugunsgrēka trauksmes signālu atpazīšana, pareiza ugunsdzēsības aparāta lietošana. Ugunsdrošības mācības tiek veiktas regulāri, kvalificēta ugunsdrošības speciālista pavadībā, atbilstoši noteikumiem, lai praktizētu ārkārtas procedūras.
  • Ēkas īpašnieka pienākums ir ievērot būvnormatīvus un noteikumus, kā arī ugunsdrošības noteikumus, kas attiecas uz konkrēto ēku. Svarīgi, ka ēka pēc tās specifikas un projekta atbilst visām prasībām, un ir saņemti atbilstoši dokumenti - atļaujas un sertifikāti, kas pierāda ēkas atbilstību pieņemtajām normām.
  • Ēkas īpašniekam  jāveic visu darbību, kas attiecas uz ugunsdrošību, uzskaite. Šāda detalizēta uzskaite par ugunsgrēka risku novērtējumiem, sistēmu pārbaudēm, apkopju veikšanu un apmācībām, kas veiktas ēkā, tiek saglabāta dokumentācijas veidā un kalpo kā pierādījums ēkas atbilstībai un iemītnieku zināšanām ugunsdrošībā. Šādu dokumentu uzskaite ir vērtīga ēkas audita un pārbaužu gadījumā.

Izvirzot augstāk minētās vadlīnijas kā prioritāti un ievērojot noteikumus, ēkas īpašniekam un apsaimniekotājam ir visi nepieciešamie instrumenti, lai uzturētu drošu vidi un pasargātu ēkas iemītniekus no nelaimes. Ieguldījums ugunsdrošības pasākumos ir ne tikai obligāta prasība, bet arī morāls ēkas īpašnieka pienākums aizsargāt dzīvības un īpašumu ugunsgrēka gadījumā. 

SVARĪGI atcerēties, ka regulārai profilaksei ir nozīmīga loma ugunsgrēka risku mazināšanai un ātras ēkas iemītnieku reaģēšanas nodrošināšanai neparedzētās ārkārtas situācijās. 

BSAFETY ir kvalificēts ugunsdrošības pakalpojumu sniedzējs, kura speciālisti regulāri aktualizē un atjaunina ugunsdrošības pasākumus objektā, veic ugunsdrošības aprīkojuma un sistēmu regulāras pārbaudes, atbilstoši pieņemtiem standartiem un noteikumiem, veic ugunsdrošības sistēmu projektēšanu, izbūvi un remontu. Sadarbībā ar BSAFETY, tiek nodrošināta objekta atbilstība standartiem un noteikumiem, samazinot nelaimes gadījumu risku, un nodrošinot cilvēku un īpašuma drošību.


Kontakti saziņai un papildus informācijai:

e-pasts: bsafety@bsafety.lv

tel.nr.: +371 22834323